Přihlášení

BOZP

V oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců nabízíme zajištění komplexních služeb, které mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Námi poskytované služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) jsou:

 • Vyhledávání a prevence rizik, včetně zpracování dokumentace
 • Zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Posouzení stávajícího stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Pracovní úrazy, jejich evidence a hlášení
 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivé pracoviště
 • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP
 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce
 • Zpracování místního bezpečnostního předpisu pro provoz a používání vozidel
 • Prověrka a rámcové sledování stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce
 • Prověrka a rámcové sledování stavu školení bezpečnosti práce
 • Zajištění revizí elektro, plynu, tlakových nádob, zdvihadel a ostatních vyhrazených zařízení
 • Zmapování bezpečnostního značení
 • Systém první pomoci, vybavenost lékárniček, traumatologický plán
 • Odborná poradenská a konzultační činnost

Součástí každé prováděné činnosti je vyhotovení protokolu v souladu s platnou legislativou.