Přihlášení

Ocelové konstrukce

Ocel je jeden z nejvýznamnějších a nejvšestranněji použitelných stavebních materiálů. Je vyráběna a používána v široké škále výrobků a jakostí. V současné době je vyráběno asi 2500 druhů ocelí rozličných vlastností odlišujících se od sebe podle chemického složení, podle struktury, mechanických a fyzikálních vlastností. Podle oblasti použití můžeme mít ocel konstrukční, betonářskou, korozivzdorné a žáruvzdorné oceli, ocel nástrojářskou a mnoho dalších.

Ocel se využívá zejména ve stavebnictví. Relativně velká pevnost při nízké hmotnosti předurčuje použití oceli pro velmi namáhané a rozměrově velké konstrukce, ať již průmyslových hal či architektonicky náročných staveb. Pro své estetické vlastnosti ji rádi využívají ve svých projektech také například architekti a různí umělci. Ocelové konstrukce se uplatňují především u komplikovanějších a tvarově složitějších staveb. Mnoho moderních a architektonicky náročných staveb je projektováno za použití ocelových konstrukcí. Ocel se také plně využívá pro technologické stavby jako jsou mosty a případně konstrukce pro průmysl, energetiku, věže apod. Ocel je zároveň stále základním materiálem v drtivé většině odvětví strojírenství. Její nespornou výhodou je určitě také její plná recyklovatelnost. Velkou výhodu ocel představuje při rekonstrukcích, při doplňování konstrukcí nebo jejich zesilování, kdy lze tyto činnosti velmi snadno provést.

Spolu s obrovským potenciálem a rozvojem ocelových konstrukcí souvisí i potřeba dbát na kvalitní provedení ocelových konstrukcí, zda je použita k daným účelům ocel správného chemického složení, odpovídajících vlastností. V případě spojování více prvků je nutné posoudit druh zvoleného spojení v závislosti na budoucím použití takovéto spojené konstrukce, atd..

Naše společnost Vám v této oblasti nabízí:

Rozměrová kontrola konstrukce

Dodržení požadovaných rozměrů je základním předpokladem pro správnou funkčnost a vlastnosti dané konstrukce.

Na základě předložené technické dokumentace provedeme kontrolu rozměrů konstrukce s posouzením, zda dané rozměry a případné odchylky jsou ještě v toleranci v závislosti na druhu a typu konstrukce. V případě nevyhovujícího výsledku navrhneme možné způsoby nápravy.

Kontrola jakosti a provedení svarů dle ČSN EN ISO 5817

Svařované konstrukce a zařízení musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou pravděpodobností porušení schopny užívání k požadovanému účelu po celou dobu předpokládané životnosti. Na trh mohou být uvedeny pouze výrobky po prokázání shody jejich vlastností s požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Za bezpečný je považován výrobek bez vad nebo v míře přípustnosti vad, jejichž parametry jeho funkci z hlediska bezpečnosti užívání neohrožují.

Ve svém týmu máme osobu způsobilou k provádění kontrol svarů na jakýchkoli svařovaných ocelových prvcích včetně posouzení správnosti předložené dokumentace.

Při kontrole provádíme dle požadavku  nedestruktivní  a destruktivní zkoušky svarů pro zjištění kvality svarového spoje.

  •  nedestruktivní zkoušky – zjišťují povrchové a vnitřní vady - VT, PT, MT, ET, RT, UT  
  • destruktivní - zjišťující chemické složení, strukturní charakteristiky, mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti  

Kontrola tvrdosti materiálu

Kontrola tvrdosti materiálu je využívána zejména v odvětvích, kde jsou na tvrdost materiálu kladeny zvláštní požadavky. Jedná se například o měření tvrdosti na odlitcích, na ozubených kolech, ložiscích, v oblasti svarových spojů, kde došlo k tepelnému ovlivnění konstrukce atd.

Měření tvrdosti provádíme vždy metodou vhodnou na daný typ materiálu a konstrukce (dle specifikace je zvolen vhodný typ tvrdoměru).

Samozřejmostí všech kontrol je vystavení protokolu z měření v požadovaných jednotkách tvrdosti (HB, HR, HV).

Kontrola dokumentace

Součástí každé konkrétní konstrukce je tzv. rodný list výrobku. Jak již název napovídá, jedná se o dokument, který provází daný výrobek od počátku jeho vzniku, v němž je uvedeno, jaké má výrobek vlastnosti, chemické složení, jaké je jakosti, jaký druh oceli byl na něj použit atd.

Provádíme kontroly shody zadání a ostatní dokumentace včetně výroby se skutečným stavem, rovněž provádíme kontrolu technologických předpisů výroby, kontrolu výkresů, montážní dokumentace, v případě nesrovnalostí jsme schopni v rámci možností zajistit nápravu stávajícího špatného stavu.

Zajištění kontroly chemického složení materiálu

Při povrchových i jiných úpravách ocelí je někdy nutné mít pro danou úpravu specifické složení oceli. Povrchovými či jinými úpravami oceli rozumíme např. zinkování, chromování, otryskávání, modelování, a jiné. Při zinkování je například nutné dodržet zejména obsah křemíku a fosforu, při nedodržení  %-ho podílu těchto prvků v oceli dojde ke špatnému navázáni zinkového povlaku k oceli a povrchová úprava je tedy v tomto případě nefunkční.

Jsme schopni zajistit chemický rozbor oceli, posoudit zda je vhodná k požadovaným účelům a využití, zpracovat analýzu zjištěných výsledků, navrhnout pro předpokládanou povrchovou úpravu ocel s odpovídajícím chemickým složením.

Posouzení návrhů konstrukčního řešení z hlediska korozního namáhání

Na základě technických norem a mnohaletých zkušeností v oboru protikorozní ochrany a ocelových konstrukcí provádíme posouzení návrhu konstrukčního řešení z hlediska vyloučení nepřístupných a namáhaných detailů a nevhodných konstrukčních řešení z hlediska koroze.

Při naší činnosti se dennodenně setkáváme s problémy konstrukčního řešení ocelových konstrukcí, které nedovolují provést protikorozní ochranu dané konstrukce spolehlivě na celém výrobku. Nejčastějšími naprojektovanými závadami jsou špatně zvolené svary na konstrukci, špatná velikost otvorů, výskyt různých „kapes“, v nichž se shromažďují úsady, ostré hrany atd..

Nabízíme posuzování navržených konstrukčních řešení, rovněž navrhujeme alternativní řešení v případě, že je již daná konstrukce špatně vyrobená, provádíme navrhování ocelových konstrukcí ve stupni projektové dokumentace (návrh konstrukčního řešení z hlediska vyloučení nepřístupných a namáhaných detailů a nevhodných konstrukčních řešení z hlediska koroze).

   

Měření úbytků materiálů

Velmi často se setkáváme s praxí, že uživatelé (provozovatelé, vlastníci) ocelových konstrukcí zanedbávají údržbu těchto konstrukcí, související zejména s údržbou povrchových ochran OK. Na velkém množství ocelových konstrukcí nejsou jejich povrchové úpravy pravidelně udržovány a obnovovány, což má za následek degradaci povrchových úprav, vznik koroze a postupné zeslabování nosných i nenosných prvků ocelové konstrukce. V případě, že dojde k takovému zanedbání, může dojít v nejhorších případech i ke zhroucení, pádu či destrukci konstrukce.

Naše firma provádí měření úbytků materiálů různých konstrukčních prvků (např. potrubí, výrobních technologických celků, stožárů, aj.), v případě nutnosti jejich statické posouzení a možný návrh opravy nevyhovujícího stávajícího stavu. 

   

Protokoly o prováděných kontrolách a další požadované záznamy

Samozřejmostí je zpracování příslušné dokumentace ke každé provedené činnosti.  Nabízíme vypracování odborných posudků, návrhu OK, protokolů z kontrolní činnosti s výstupem naměřených dat , fotodokumentaci atd.